ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC, kullanım kolaylığı, işlevselliği ve yenilikçi yapısı ile Okul Yönetim Sisteminde standartları yukarılara taşıyor.

Her Okul Kademesine Uygun Modüller
ABC, her okul yapısına uygun modülleri ve sade tasarımları ile sizlere kolay kullanım olanağı sunuyor.

ABC Okul Yönetim Sistemi
ABC Okul Yönetim Sistemi

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.