ABC
About
profile image

About ABC

İletişim engellerini ortadan kaldırın ABC, eğitimde veli – okul arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldıran komple bir sistemdir. Tüm kullanıcılar için İdareci, öğrenci ve veliyi tek bir uygulama üzerinde bir arada buluşturur. İşletim sistemi, cihaz ayrımı yapmaksızın sorunsuzca hizmet sunulmasını sağlar. Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

·

1 Following

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store