Dershane Programı

ABC Dershane Programı

Dershane Programı Özellikleri

Çevrimiçi öğrenme

Daha Kaliteli Bir Sınıf Yönetimi

Gerçek Zamanlı İletişim

Dijitalleştirilmiş Akademik ve İdari İşlemler

Veri Tabanlı Dershane Yazılımı

Geliştirilmiş Teknik Yetenekler

--

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

More from Medium

Implementation of on chain voting for Dynamo Coin

Dissertation Proposal Help

Differences between layer 0,1,2,3

Skill Guilds Changes its name to Skill Labs