Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu sistemi ile özel öğrencilerinizi veya VIP sınıflarınızı takip edebilirsiniz. ABC ile öğrenci merkezli koçlukla tanışın!

ABC ile Öğrenci koçluğu daha keyifli
ABC ile Öğrenci koçluğu daha keyifli

Öğrenci Koçluğunda hedefler belirlemek

ABC’nin Profesyonel Modüllerini İnceleyin, Demo İsteyin!

ABC Okul Yönetim Sistemi sade ve şıktır.

Koçluk döngüleri için hedefler belirleme

Etkili öğretim uygulamalarına odaklanarak birlikte öğretim

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store