Okul Duyuru Programı

ABC Okul Duyuru Programı

Öğretmen Duyuru Programı

Öğretmenler, ABC duyuru programı sayesinde yetkili oldukları sınıflara toplu ya da bireysel duyurular gönderebilmektedir.

Veli Duyuru Takibi

Özellikle öğrencilerin günlük yada haftalık gelişimsel düzeyini takip etmek isteyen veliler için duyuru takip modülü gerçekten vazgeçilmez bir dönüşüm sağlayacaktır. Veliler, yoğun iş hayatından fırsat bulup istedikleri sıklıkta okullarını ziyaret edemeyebilir, kalabalık whatApp yazışmalarından ise verimli geri dönüşler alamayabilirler.

Öğrenci Duyuru Takibi

Öğrencilerin, okullarda takip etmesi ya da akıllarında tutması gereken pek çok gelişme olabilmektedir. ABC Duyuru Takibi ile ödevler, okul yönetimi duyuruları, yakın bir tarihte planlanan okul gezisi vb. gelişmeler duyuru takip sistemi sayesine aktarılacak güncel bilgiler olarak düzenlenebilecektir.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.