Okul Yönetim Yazılımı

ABC Okul Yönetim Yazılımı

ABC İle Okulunuzu Tek Noktadan Yönetin

ABC İle Veli Bilgilendirmesi Çok Kolay

  • Ekran bildirimleri veya SMS
  • Otomatik modül bildirimleri
  • Anlık duyurular
  • Ve daha fazlası ABC mobil uygulamamızda
ABC Okul Yönetim Yazılımı

Öğrenci Takibi

Raporlar Oluşturun

  • Öğrenci davranış raporları
  • Sınıf davranış raporları
  • Branş davranış raporları
  • Sertifika raporları

--

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

More from Medium

7 Films that Get Under Your Skin and Inspired Alexander McQueen’s Early Collections

Strategies For Executives In Transition To Manage Their Time When Seeking Their Next Leadership…

CS373 Spring 2022: Tiago Grimaldi Rossi

Who are SMM service providers in smm panels?

https://zosmm.com/