Online Anket

ABC ile anket düzenleme çok kolay

ABC online anket uygulaması ile velilere yönelik tanıma anketi oluşturulabilirsiniz. Böylelikle ABC anket sonuçlarına göre velileri özel etkinliklerde bir araya getirebilirsiniz.

Online Anket Takibi Hiç Bu Kadar Keyifli Olmamıştı

ABC Online Anket ile Kontrol Sizde

ABC okul yönetim sistemi profesyonel yapısı ile göz kamaştırıyor

ABC’nin Profesyonel Modüllerini İnceleyin, Demo İsteyin!

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store