Uzaktan Eğitim

ABC ile uzaktan eğitim süreçlerinizi yönetin

Uzaktan Eğitim ile Sistemli Planlama Yaparken Daha Fazla Esnekliğe Sahip Olabilirsiniz!

Öğrenme Hızınızı ve Ölçütlerinizi Uzaktan Eğitim Sürecinde Kendiniz Belirleyin!

Kendi Öğrenme Ortamınızı Uzaktan Eğitim Takip Uygulaması Sayesinde Oluşturabilirsiniz

ABC Öğrenci Takip Uygulaması ile Ödevlere Kolayca Erişebileceksiniz

ABC Okul Yönetim Sistemi Mağazalarda

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store