Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli Bilgilendirme Sistemi
ABC Veli Bilgilendirme Sistemi
  • Ekran bildirimleri
  • Duyurular
  • Veli ödev değerlendirmeleri
  • Veli&Öğretmen yorumları

--

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

More from Medium

Ariel’s Family found in St. Petersburg

Three, Sixty: With Kevin O’Toole

POST COMBINE MOCK DRAFT

Inhumanity Matters, and Whoopi makes a Point