Yoklama Takip Programı

Günlük yoklamaları almak ABC Yoklama Takip Modülü ile çok pratik
ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC’yi Mağazalardan Ücretsiz İndirin!

--

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

More from Medium

Urbanising tram fares and transport incentives: quick application

#441: Apocalypto

Playing On The Interstellar Radio

BRIDGESWAP — TRANSFORMING DECENTRALIZE EXCHANGE